דילוג לתוכן
Bring Them Home Bring Them Home Mobile

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

תקנון תחרות אינסטגרם

תקנון תחרות אינסטגרם

"תחרות שעון קיץ SOHO"

 

 1. 1. מבוא

1.1 בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בחודשים מרץ ואפריל 2024 בעמוד האינסטגרם של SOHO (קולקשיין עיצוב ת"א בע"מ) תחרות תגובות באינסטגרם הפתוחה לציבור הרחב "תחרות שעון קיץ SOHO" במסגרתה הגולשים יתבקשו להגיב ולשתף את הפוסט אצלם בסטורי. בהתאם לתנאי הפעילות, כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון במשרדי החברה, ברח' הדקלים 8, כפר קאסם  וזאת בתיאום מראש במועד שייקבע על ידי החברה. התקנון מופיע גם באתר האינטרנט של החברה.

1.2 בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.

1.4 ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.

1.5 תגובות ושיתופים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.

 

 1. 2. הגדרות

לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת התחרות/SOHO" – קולקשיין עיצוב ת"א בע"מ ח.פ 513488940.

"התחרות" – תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות, במסגרתה מתבקש הציבור הרחב להגיב ולשתף באינסטגרם אודות סיפור מצחיק בחופשת הקיץ שלהם כמפורט להלן בתקנון זה.

"משתתף בתחרות"- אדם שהגיב על הפוסט, שיתף אותו בסטורי באינסטגרם, עוקב אחרי עמוד SOHO באינסטגרם, ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"הזוכה" – משתתף אשר תגובתו נבחרה כזוכה עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט.

"שובר הפרס"- הודעה רשמית מטעם SOHO המיידעת את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה.

הודעת זכייה – תיעשה בהודעה פרטית לחשבון האינסטגרם איתו הגיב המשתתף לפוסט.

"זכאים לפרס" – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת ועדת השיפוט ויעבירו את פרטיהם על מנת שיצרו איתם קשר להמשך טיפול.

"ועדת השיפוט" – ועדה אשר תורכב מצוות של שופטים שיורכב מעובדי SOHO ו/או מי מטעמה.

"פרסום הזוכים" – שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה.

"הפרס" – הפרס המפורט בסעיף 10 להלן.

 

 1. 3. נושא התחרות

3.1 נושא התחרות הוא מעבר לשעון קיץ.

 

 1. 4. תקופת התחרות

ניתן להגיב ולשתף את הפוסט באינסטגרם החל מרגע פרסום הפוסט בפרופיל SOHO ועד ליום 4.4.24 בשעה 23:59. תגובות שיועלו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.

 

 1. 5. הזכאים להשתתף בתחרות

5.1 התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.

5.2 ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.

5.3 ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי SOHO, צוות השופטים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

5.4 ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.

5.5 כל משתתף רשאי לשתף/להעלות עד 10 תגובות במסגרת התחרות כולה.

5.6 לא ישתתפו בתחרות תגובות בהן הייתה פגיעה בערכי SOHO. כמו כן, לא ישתתפו תגובות שיש בהן  כדי עבירה על חוקי המדינה.

 

 1. 6. כללי השתתפות

6.1 יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי SOHO תהיה זכאית להשתמש בתגובות לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתגובה.

6.2 המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בתגובות ששותפו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם שיתוף התגובות בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור ל SOHO, כמפורט בתקנון זה.

 

 1. 7. בחירת התגובה הזוכה

7.1 עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התגובות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

7.2 הוועדה תבצע את השיפוט בהתאם לשיקול דעתה. הוועדה תבחר זוכה אחד, על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה.

7.3 השיפוט יתקיים בסמוך לתום תקופת התחרות, הרשומה לעיל בסעיף 4 לתקנון זה, כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות.

7.4 שם הזוכה יפורסם לא יאוחר מיום 10.4.24 בפרופיל  האינסטגרם של SOHO או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות.

7.5 SOHO ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שתגובה של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

7.6 החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור.

 

 1. הפרס ואופן קבלתו

8.1 הפרס – גיפט קארד של 500 ש"ח לאתר SOHO, לא כולל כפל מבצעים, לא תקף בסניפי הרשת.

8.2 הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית שתישלח לחשבון האינסטגרם איתו הגיב המשתתף על הפוסט או בכל דרך שעורכת התחרות תראה לנכון.

8.3 הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס לאחר שיעביר מספר טלפון בו יוכלו ליצור איתו קשר להמשך טיפול.

8.4 מועד קבלת הפרס ייקבע על ידי עורכת התחרות.

 

8.5 הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו על טופס המאשר קבלת הפרס ע"י הזוכה ומסירתו ע"י עורכת התחרות. עורכת התחרות רשאית לוותר על תנאי זה כולו או מקצתו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

8.6 מובהר בזאת כי הפרס בשלמותו ו/או בחלקו אינו ניתן להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

8.7 עורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את הפרס מעבר לתאריך 30.4.24. אם הזוכה לא יצור קשר לקבל את הפרס עד לתאריך זה, תצא עורכת התחרות ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.

8.8 עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, ככל שיהיו, והם יחולו על הזוכה בלבד.

 

 1. זכויות יוצרים:

9.1 כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם התגובות שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות.

 

 1. אחריות המשתתף

10.1 כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד,  SOHO ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.

10.2 SOHO לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

 

 1. 11. הזכות לבטל או להשהות את התחרות

SOHO שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

 

 1. 12. שונות

12.1 חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח/לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

12.2 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

12.3 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.

12.4 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

12.5 עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.

12.6 עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.

12.7 עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

12.8 כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

12.9 המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.

12.10 למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

 

 1. על הפעילות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

13.1 לפיה ההכרעה ו/או הערכת חבר השופטים נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט

13.2 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.